serviceloven paragraf 103

Formålet med tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven paragraf 103, er at forebygge og afhjælpe sociale problemer samt tilgodese behov som følger af sociale problemer eller et handicap. Det er vores overordnede mål at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

§ 103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Læs mere om vores målsætning her.