Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsyn og kontrol

TILSYNS- OG KONTROLRAPPORT

TILSYNSRAPPORT

Gentofte kommune er tilsynsførende myndighed for Gentofte Håndarbejdsværksted.

Der udarbejdes årligt en tilsynsrapport.

Tilsynsrapport 2021

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

FØDEVARESTYRELSENS KONTROLRAPPORT

Fødevarestyrelsens levnedsmiddelkontrol fører tilsyn med værkstedets køkken og kantine. Værkstedet er tildelt en elitesmiley.

Se kontrol rapporter fra levnedsmiddelstyrelsen her:

Kontrolrapport


Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Målgruppe

MÅLGRUPPE

VÆRKSTEDETS MÅLGRUPPE

Gentofte Håndarbejdsværksteds målgruppe er borgere der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller psykisk sygdom, har behov for støtte, vejledning og i enkelte tilfælde fysisk og praktisk støtte og hjælp tilselvstændigt, at udføre arbejdsopgaver inden for håndværk, service ellermontage samt indgå i arbejdsfællesskaber.

Tilbuddet henvender sig til borgere der er fyldt 18 år.

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

FORUDSÆTNINGER

Den enkelte borger skal have et ønske om at lære og udvikle håndværksfaglige færdigheder eller andre kompetencer til brug for løsning af arbejdsopgaver samt til at indgå i de relaterede arbejdsrelationer.

Den enkelte skal kunne modtage visuel eller verbal instruktion og efterfølgende selvstændigt løse en afgrænset opgave.

Det er en forudsætning, at borgeren fortrinsvis kan færdes alene på værkstedet og med støtte og vejledning er selvhjulpen omkring det fysiske og praktiske og kun i enkelte situationer behøver fysisk hjælp.


Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Pædagogisk tilgang

PÆDAGOGISK TILGANG

PÆDAGOGIK

Der arbejdes ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og differentieret tilgang til målgruppen.

Med det mener vi, at alle har noget at bidrage med.
Overordnet set, gives tilbuddet til borgerne med udgangspunkt i en socialfaglig og (re)habiliterende forståelsesramme. Vi tager derfor afsæt i den enkeltes ønsker, styrker og nærmeste udviklingszone.

I den pædagogiske tilgang er den enkeltes empowerment og det fælles tredje, altså det at mødes om arbejdet, grundelementer for de metoder der arbejdes med.

For at sikre medarbejderen mulighed for, at arbejde så selvstændigt som muligt, er metoder til visualisering og struktur en del af dagligdagen.

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted 4 - Gentofte Håndarbejdsværksted

ARBEJDSOPGAVER

Personalet tilrettelægger i samarbejde med borgeren de forskellige arbejdsopgaver for, at sikre variation, udfordring og udvikling.

For at understøtte borgerens mulighed for et så selvstændigt arbejde som muligt, anvendes metoder til visualisering og struktur.

 • Feedbacksamtaler
 • Talking mats
 • Sociale historier
 • Visuelle arbejdsinstruktioner
 • Peer to peer
 • Risikovurdering
 • KRAP
 • Low arrousel


Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

Ydelser

YDELSER

YDELSER TIL BORGEREN

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i alle de ydelser, der gives til den enkelte borger.

Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af i Gentofte Håndarbejdsværksted. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gangen.

Udgangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem socialt samvær og aktiviteter.

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

BORGERENS BEHOV

Gentofte Håndarbejdsværksted tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer og indsatsen bliver tilrettelagt i et team omkring borgeren for at sikre en høj faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation.

Der samarbejdes med borgerens netværk og med andre faggrupper. I de værkstedsfaglige og sociale aktiviteter er der fokus på at styrke borgerens:

 • Personlige udvikling gennem en ressourceorienteret indsats
 • Selvstændighed gennem udvikling af den enkeltes arbejdsfelt og arbejdsidentitet.
 • Indflydelse på eget arbejdsliv gennem demokratiske processer og fora.
 • Netværk ved, at den enkelte oplever at tilhøre et arbejdsfællesskab, hvor der er samhørighed og hvor alle er værdifulde og bidragende

Læs mere i Ydelsesbeskrivelse Gentofte Håndarbejdsværksted Social og Handicap 2021


Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Myndigheder

INFORMATION TIL MYNDIGHEDER

VISITATION

Pladserne på Gentofte Håndarbejdsværksted visiteres af Gentofte kommune ved henvendelse til leder på leef@gentofte.dk eller tlf. 29134248

Gentofte Håndarbejdsværksted tilbyder beskyttet beskæftigelse til 31 borgere fordelt på 5 mindre værksteder.

Det er et “lille” værksted og derfor meget overskueligt og trygt. Alle har kendskab til hinanden og der er fokus på at skabe gode sociale relationer og et godt arbejdsmiljø.

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

VÆRKSTED OG PERSONALE

Værkstedet er velegnet til borgere med behov for overskuelige rammer. Da vi ikke er så mange på værkstedet møder borgeren dagligt de samme faste personaler og borgere, hvilket giver trygge og genkendelige relationer relationer. De fysiske rammer med flere mindre rum giver mulighed for, at lave arbejdspladser, hvor der tages hensyn til den enkeltes trivsel i forhold til f.eks. social kontakt, indtryk og forstyrrelser.

Personalet har, udover viden om psykisk funktionsnedsættelse, oparbejdet viden og kendskab til forskellige udviklingsforstyrrelser i tilknytning til f.eks. autisme og ADHD samt psykiatriske diagnoser. Denne viden anvendes i tilrettelæggelsen af pædagogiske metoder, med henblik på individuel støtte og vejledning til borgeren.

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

Den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde tager afsæt i den enkeltes ressourcer og en positiv anerkendende tilgang. Der er fokus på den enkeltes udvikling og indflydelse på eget arbejdsliv.

 • Succesoplevelser med udgangspunkt i den enkeltes nærmeste udviklingszone.
 • Individuelt tilrettelagte arbejdsopgaver, der både kan løses selvstændigt og i samarbejde med andre borgere.
 • Afvekslende og indholdsrige og meningsfyldte arbejdsopgaver, der giver positiv arbejdsidentitet.
 • Vedligeholdelse og udvikling af forskellige færdigheder og kompetencer, både håndværksfagligt, socialt og personligt.
 • Oplevelsen af arbejdsprocessen fra start til slut, herunder samarbejdet med kunder.

Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

PRAKTIK OG INFORMATION

Værkstedet tilbyder gerne kortere eller længere praktikperioder, med henblik på afklaring af den enkeltes ønsker og muligheder for beskæftigelsestilbud.

For yderligere information kontaktes leder
Lene Egekær på tlf: 29 13 42 48
eller mail: leef@gentofte.dk.